HUSAARIRATSASTAJAT menu

SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Husaariratsastajat r.y, ruotsiksi Husarryttarna r.f, ja sen epävirallinen nimilyhenne on HusR. Yhdistyksen kotipaikka on Sipoon kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura

2 § Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä yhteisiä ratsastusretkiä ja -kilpailuja.

Seuralla on oikeus viranomaisten luvalla kerätä varoja toimintansa tukemiseksi.

3 § Seuran jäsenyys muissa järjestöissä

Seura voi liittyä jäsenenä järjestöihin, jotka edistävät sen toimintaa.

4 § Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat

Seuran seniori- ja juniorijäseniksi hyväksyy hallitus henkilöt, jotka maksavat vuotuisen jäsenmaksun.

Mikäli jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroiamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroilmoitus tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jolloin eroilmoitus tehtiin. Mikäli jäsen ei maksa vuotuista erääntynyttä jäsenmaksuaan maksukehotuksesta huolimatta kalenterivuoden loppuun mennessä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi seurasta.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan tai hän on syyllistynyt hyvien tapojen vastaiseen tekoon.

5 § Kunniajäsenet

Kunniajäseniksi voi seuran kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Seura ylläpitää luetteloa jäsenistä. Luettelo kunniajäsenistä liitetään toimintakertomukseen.

6 § Jäsenmaksut

Seniori- ja juniorijäsenen on vuosittain suoritettava seuralle jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jasenryhmälle.

7 § Seuran kokoukset

Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kaksi (2) kertaa vuodessa

Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksikymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jasenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään kahdeksan (8) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Tällöin on myös ilmoitettava mahdolliset muut seuran kokouksessa käsiteltävät asiat.

Seuran kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla kunniajäsenellä tai seniorijäsenellä yksi ääni. Äänestäminen valtakirjalla on kielletty.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen muuttamisessa tai seuran purkamista koskevissa asioissa, jolloin vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen päivän välein.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kaikki äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimesti, ellei suljettua lippuäänestystä vaadita.

8 § Kokousasiat

A. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

B. Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet astuvat toimeensa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

9 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään viisi kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja vähintään neljä ja enintään kuusi varajäsentä numerojärjestyksessä. Ensimmäinen varajäsen on äänioikeutettu aina yhden varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Ensimmäisen varajäsenen tai useamman varsinaisen jäsenen poissa ollessa, äänioikeutettuja ovat numerojärjestyksen mukaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa aluksi arvonnalla ja sen jälkeen vuorotellen. Hallitukseen valitaan, mikäli mahdollista, yksi jäsen kustakin seuran jaostosta. Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua Nuori Suomi r.y:n edellyttämät kaksi alle 18-vuotiasta edustajaa-

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallitus edustaa seuraa ja vastaa yhteydenpidosta Suomen Ratsastajainliitto ry:een ja muihin järjestöihin.

Hallitus voi nimittää tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat, ja sillä on oikeus kutsua asiantuntija-apua seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen vain, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

10 § Seuran tilivuosi

Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajien tarkistettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

12 § Seuran jaostot ja kerhot

Seura voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa jaostoja ja valita niihin tarvittavat hallitukset ja muut toimihenkilöt. Jaostojen säännöt hyväksytään seuran kokouksessa. Seura voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja.

13 § Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tulee hyväksytyksi, kun päätökselle on kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, jotka on pidetty vähintään kolmenkymmenen (30) päivän välein, saatu kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kaikista annetuista äänistä.

14 §

Jos päätös seuran purkamisesta on tehty, päättää jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä maan ratsastusurheilun edistämiseksi.

15 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Julkaistu  17.04.2018