HUSAARIRATSASTAJAT menu

TOIMINTALINJA

 

HUSAARIRATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

 

Päivitetty 2.12.2023

 

SISÄLTÖ:

1. Johdanto

2. Visiomme

3. Arvomme

4. Tavoitteemme

5. Käytännön toimintaperiaatteitamme

6. Organisaatiomme ja vastuuhenkilöiden rooli

7. Palkitsemisjärjestelmämme

 

 

1. Johdanto

Husaariratsastajat ry:n hallitus on laatinut seuralle toimintalinjan, jonka tarkoituksena on kuvata seuran toimintaa. Toimintalinjassa esitellään, miksi seura on olemassa, millaisiin arvoihin seuran toiminta perustuu ja miten seurassa toimitaan. Husaariratsastajat ry:n hallitus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää toimintalinjan vuosittain.

 

2. Visiomme

Visiomme Husaariratsastajat ry:ssä on olla elinvoimainen, yhdessä tekemiseen perustuva ratsastus- ja valjakkoajoseura, johon kaikki jäsenet kokevat olevansa tervetulleita omana itsenään. Pyrimme olemaan jatkuvasti oppiva seura, joka järjestää kerhoja, kilpailuita ja erilaisia tapahtumia jäsentensä hevostaitojen kasvattamiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

 

3. Arvomme

Yhteiset arvomme ovat periaatteita, jotka ohjaavat Husaariratsastajat ry:n toimintaa ja päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Arvot ovat niitä asioita, joita me pidämme seurassa tärkeinä, ja jotka vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme erilaisiin tilanteisiin. Arvomme ovat:

 

YHDESSÄ - Olemme elinvoimainen yhteisö, jossa vaalimme avoimuutta sekä luottamusta. Toteutamme seuramme tapahtumat talkoohengellä toisiamme kannustaen ja tukien.

 

MONIMUOTOISESTI - Toivotamme seuraan tervetulleeksi kaikki erilaiset jäsenet hevosharrastuksen lajista riippumatta omana itsenään, omalla tasollaan ja omine tavoitteineen.

 

OPPIEN - Kehitymme seurana ympäristöstämme sekä sidosryhmiltämme oppien ja tarjoamme jäsenillemme monipuolisia mahdollisuuksia hevostaitojen kasvattamiseen.

 

4. Tavoitteemme

Husaariratsastajat ry:n toiminnalla on tavoitteita, joita kohti työskentelemme yhdessä. Tavoitteet mahdollistavat meille yhteisen onnistumisen ja yhdessä tekemisen tunteen. Seuramme jaostot voivat

laatia yhteisistä tavoitteistamme omia osatavoitteita, jotka edistävät Husaariratsastajat ry:n kokonaistavoitteiden saavuttamista. Seuratoimintamme tavoitteet ovat:

 

· Luoda seuraan ja sen tapahtumiin sosiaalisesti turvallinen ympäristö, jonne kaikki kokevat olevansa tervetulleita omana itsenään.

 

· Tarjota seuran jäsenille monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittää omia hevostaitojaan, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja retkiä tai tutustumalla eri lajeihin.

 

· Mahdollistaa jäsenille urheilullinen kehittyminen järjestämällä valmennusta ja kilpailuita sekä ratsastuksessa että valjakkoajossa.

 

· Oppia ja kehittää jatkuvasti toimintaamme tekemällä aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten muiden ratsastusseurojen, kanssa.

 

5. Käytännön toimintaperiaatteitamme

Husaariratsastajat ry:n toimintaa ohjaavat lisäksi käytännön toimintaperiaatteet, joiden on hyvä olla kaikkien seuran jäsenten tiedossa. Näiden periaatteiden lisäksi noudatamme Suomen Lakia, Yhdistyslakia ja Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä.

 

Käytännön toimintaperiaatteitamme ovat:

 

· Kannustamme kaikkia jäseniä osallistumaan seuran toimintaan kullekin sopivalla tavalla.

 

· Järjestämme säännöllistä ja osallistavaa kerhotoimintaa sekä seniori- että juniorijäsenille.

 

· Toteutamme erilaisia tapahtumia ja retkiä pääasiassa liittyen hevosharrastukseen, mutta mahdollisesti myös muihin lajeihin.

 

· Tuemme seuran ratsastuskouluoppilasjäsenten valmentautumista koulu- ja esteratsastuksessa erikseen valittavien valmennusryhmien muodossa.

 

· Järjestämme kilpailuja koulu- ja esteratsastuksessa sekä valjakkoajossa talkoovoimilla.

 

· Ratkomme Husaariratsastajat ry:n seuramestaruudet koulu- ja esteratsastuksessa koko vuoden aikana kerättävillä HusaariCup-pisteillä (www.husaariratsastajat.fi).

 

· Huomioimme lapset ja nuoret kilpailutoiminnassa järjestämällä heille oman seuramestaruuden ja mahdollisuuksien mukaan omia kilpailuluokkia.

 

· Teemme yhdessä talkootyötä järjestääksemme kilpailuita ja tapahtumia sekä pitääksemme hyvää huolta seuran omistamasta/hallinnoimasta kalustosta ja muusta fyysisestä infrastruktuurista.

 

· Palkitsemme talkootyöhön osallistuvia jäseniä talkoopassien avulla.

 

· Edistämme turvallista, terveellistä ja päihteetöntä toimintaympäristöä jäsenillemme. Kaikkien päihteiden käyttö ja hallussapito ovat ehdottomasti kiellettyjä seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

 

· Viestimme seuran toiminnasta, tapahtumista ja hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista avoimesti ja rehellisesti. Viralliset viestintäkanavamme ovat kotisivumme www.husaariratsastajat.fi ja jäsenkirje sähköpostilla. Lisäksi viestimme aktiivisesti Husaariratsastajien tileillä Facebookissa ja Instagramissa.

 

6. Organisaatiomme ja vastuuhenkilöiden roolit

Husaariratsastajat ry:n järjestämän seuratoiminnan organisointi edellyttää tehtävien jakoa erilaisiin osa-alueisiin ja vastuutiimeille tai -henkilöille. Organisaation ja vastuutiimien/ -henkilöiden roolien kuvauksella lisäämme toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttä sekä varmistamme, että vastuuhenkilöt tietävät mitä heiltä odotetaan, eikä mikään tärkeä asia jää huomioimatta.

 

Husaariratsastajat ry:ssä on seuraavia organisaatiorakenteita ja vastuuhenkilöitä:

 

 

Seuran hallitus

 

Seuran hallituksen päätehtävänä on johtaa seuran toimintaa ja tehdä päätöksiä sen toimintaan ja talouteen liittyvissä asioissa. Hallitus vastaa strategisesta suunnittelusta, talouden hallinnasta, päätöksenteosta, johtamisesta, viestinnästä ja yhteistyöstä. Sen kokoonpano ja tehtävät voivat vaihdella seuran tarpeiden mukaan.

 

· kokoontuu kerran kuukaudessa.

 

· hyväksyy kilpailut ja tapahtumat, sekä valvoo niiden toteuttamista.

 

· valvoo vastuutiimien ja -henkilöiden toimintaa.

 

 

Puheenjohtaja

 

Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia, että yhdistyksen perustehtävä toteutuu.

Puheenjohtaja

 

· johtaa, valvoo sekä kehittää hallituksen työskentelyä.

 

· kutsuu hallituksen kokoukset koolle.

 

· valmistelee hallituksen kokoukset yhdessä sihteerin kanssa ja vastaa siitä, että pöytäkirjat laaditaan.

 

· vastaa seuran sääntömääräisten kokousten valmistelusta.

 

· vastaa avustusanomusten toimittamisesta ajallaan.

 

· omaa nimenkirjoitusoikeuden sekä tilinkäyttöoikeuden.

 

· edustaa seuraa ja toimii yhdyshenkilönä Suomen Ratsastajainliittoon sekä Sipoon kuntaan.

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

 

 

Sihteeri

 

· valmistelee hallituksen kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

 

· toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä ja vastaa pöytäkirjojen arkistoinnista.

 

· vastaa viestinnästä hallitustyöskentelyn osalta.

 

· vastaa seuran sääntömääräisten kokousten kokouskutsuista.

 

· kirjoittaa hallituksen laatimat toimintasuunnitelma- ja toimintakertomusluonnokset ja kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen.

 

· esittelee toimintakertomuksen vuosikokoukselle ja toimintasuunnitelman syyskokoukselle.

 

· osallistuu avustusanomusten tekemiseen.

 

 

Rahastonhoitaja

 

· vastaa seuran kirjanpidon hoidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä.

 

· vastaa laskujen hyväksymisestä ja maksamisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa.

 

· vastaa kirjanpidon ja tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista kirjanpitolain mukaisesti.

 

· valmistelee talousarvioesityksen yhdessä puheenjohtajan ja/tai hallituksen kanssa.

 

· esittelee tilinpäätöksen vuosikokoukselle sekä talousarvioesityksen syyskokoukselle.

 

· osallistuu avustusanomusten tekemiseen.

 

 

Jäsensihteeri

 

Jäsensihteeri on seuran yhteyshenkilö jäsenasioissa Suomen Ratsastajainliittoon.

Jäsensihteeri käyttää SRL:n ja seurojen yhteistä jäsenrekisteriä, Senseä:

 

◦ lisää uudet jäsenet rekisteriin,

 

◦ päivittää jäsenten tiedot rekisteriin,

 

◦ vastaa vuosittaisista käyttöön liittyvistä päivityksistä

 

◦ vastaa, että jäsensihteerin, puheenjohtajan ja rahastonhoitajan tiedot ovat rekisterissä ajantasalla

 

· vastaa jäsenyyteen liittyvästä neuvonnasta

 

· vastaa merkkipäivien muistamisesta (ks. palkitsemisjärjestelmä)

 

 

 

Vastuutiimit ja -henkilöt

 

 

Kisatiimi

 

Kisatiimi vastaa seuran järjestämistä harjoitus- ja seurakilpailuista koulu- ja esteratsastuksessa.

Harjoitus- ja seurakilpailujen ajankohdat yhteensovitetaan Savijärven kartanon ratsastuskoulun aikataulujen kanssa ja niiden järjestämisestä päättää seuran hallitus.

 

Kisatiimi

 

· vastaa harjoitus- ja seurakilpailujen yhteydessä yhteistyöstä ratsastuskoulun kanssa

 

· tekee kilpailukutsut

 

· tekee lähtölistat

 

· tekee kilpailijatiedotteet

 

· hankkii toimihenkilöt ml. tuomarit ja ratamestarit

 

· nimittää kilpailun johtajan sekä turvallisuusvastaavan, jotka ovat ko. kilpailun ajan läsnä

 

· vastaa kilpailuihin liittyvistä talkoista sekä radanrakennuksesta

 

· vastaa mahdollisten sponsoreiden hankkimisesta

 

· vastaa palkinnoista ja ruusukkeista hallituksen myöntämien varojen ja KS I määrittelemien sääntöjen puitteissa

 

· vastaa kansliasta ja tulospalvelusta

 

· toimittaa hallituksen tietoon mahdolliset puutteet kilpailukalustossa

 

 

Valjakkotiimi

[keskeneräinen]

 

 

Muu kilpailutoiminta

 

Husaariratsastajat ry:n järjestämiin kansallisiin kilpailuihin nimitetään kilpailunjohtaja, joka vastaa kilpailutapahtumasta kokonaisuudessaan, niiltä osin kuin asia ei kuulu tuomariston toimivaltaan.

[keskeneräinen]

 

 

Viestintä

 

- sisäinen viestintä

 

- ulkoinen viestintä

 

[keskeneräinen]

 

 

Turvallisuus

 

- turvallisuusasiakirja

 

- pelastussuunnitelma

 

- EA-taidot ja -tarvikkeet seuran järjestämissä kilpailuissa ja tapahtumissa

 

- kerhotilan EA-tarvikkeet ja alkusammutuskalusto

 

- kriisityö

 

[keskeneräinen]

 

 

Buffa

 

[keskeneräinen]

 

 

Kalusto

 

[keskeneräinen]

 

 

Husaarien Nuorten Kerho

 

[keskeneräinen]

 

 

7. Palkitsemisjärjestelmämme

 

SRL ansiomerkit

 

Suomen Ratsastajainliitolta anotaan tarvittaessa ansiomerkkejä ansioituneille ja aktiivisille seuran jäsenille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet seuran toimintaa ja hevosurheilua. Seuran jäsen voi ehdottaa ansiomerkin saajaa, ja anomuksen liitolle tekee seuran hallitus. Ansiomerkistä päättää SRL:n hallitus ohjeistuksensa mukaan.

 

Vuoden Juniori –kiertopalkinto (vuodesta 1991, lahjoittanut Maria Möller)

Kiertopalkinto luovutetaan Husaariratsastajat ry:n vuoden parhaalle junioriratsastajalle tulosten perusteella. Paras ratsastaja voi olla ansioitunut joko koulu-, este- tai kenttäratsastuksessa, valjakkoajossa tai jossain muussa ratsastusurheilulajissa.

 

Juniorikannukset (vuodesta 1991, lahjoittanut Maria Möller)

Kiertopalkinto luovutetaan vuosittain juniorille, joka on osoittanut omassa toiminnassaan innostusta ja kehittymiskykyä. Ansiot voivat olla ratsastuksen tai muun toiminnan parista. Päätöksen tekee vuosittain seuran hallitus. Horsemanship (vuodesta 2011, lahjoittaneet Maria Möller ja Anders Sucksdorff) Kiertopalkinto luovutetaan vuosittain henkilölle, joka on osoittanut toiminnassaan erityistä hevosmiestaitoa. Ansiot ovat hevosten käsittelyn parista. Päätöksen tekee vuosittain seuran hallitus.

 

Aktiv medlem (vuodesta 2014, lahjoittanut Savijärvi Kartano)

Kiertopalkinto luovutetaan vuosittain henkilölle, joka on osallistunut aktiivisesti seuran toimintaan sekä osoittanut hyvää hevosmiestaitoa. Henkilö on osoittanut kiinnostusta auttaa ja ohjata muita ratsastajia. Henkilö on toiminut esimerkkinä muille jäsenille ja kaikille muille. Henkilö on ollut myönteinen mainos yhdistykselle ja ratsastus-/valjakkoajourheilulle.

 

Vuoden Hevosenhoitaja –pokaali

Annetaan vuosittain hevoskerholaisten keskuudesta valitulle ansioituneimmalle hevosenhoitajalle. Kriteerinä aktiivisuus sekä hoitohevosensa hoidossa että tietotaidon jakamisessa muille, sekä hyvä tallikaveruus. Hevoskerholaiset äänestävät saajasta, Husaarien Nuorten Kerhon hallitus laskee äänet ja tekee valinnan.

 

Vuoden hevosenhoitaja -ruusukkeet

Palkitaan vuosittain 1-7 ahkeraa ja innostunutta junnua tai sennua aktiivisesta hevosen hoitamisesta ja tieto-taidon jakamisesta. Valinnan tekee Husaarien Nuorten Kerhon hallitus.

 

 

Jäsenistön muistaminen

 

Husaariratsastajat ry palkitsee vuosittain seuran tapahtumiin työpanoksensa antaneita jäseniään harkitsemallaan tavalla. Seuran hallitus päättää vuosittain palkitsemisesta ja sen tavasta.

 

Husaariratsastajat ry pyrkii muistamaan seuran hyväksi aktiivisesti toimineita jäseniään heidän täyttäessään pyöreitä aina 50 ikävuodesta lähtien.

 

Husaariratsastajat ry muistaa seuraa menestyksekkäästi kansallisella tai kansainvälisellä tasolla edustaneita kilpailijoita. Seuran hallitus päättää vuosittain palkitsemisesta ja sen tavasta.

 

Palkitsemiset ja muistamiset löytyvät vuosittain toimintakertomuksesta.

Julkaistu  08.02.2024