HUSAARIRATSASTAJAT menu

TOIMINTALINJA

 

Husaariratsastajat on päivittämässä toimintalinjaansa. Uusi toimintalinja julkaistaan näillä sivuilla, kun se on valmis. (30.1.2023)

 

Valo ry. Urheiluseuran toimintalinja

Valo ry. -sinettiseura Husaariratsastajat ry. Sipoo

laadittu 25.11.2009
tarkastettu 21.01.2015

 

SISÄLTÖ:
1. Yleistä toimintalinjauksesta
2. Husaariratsastajien toiminnan visio
3. Husaariratsastajien eettiset linjaukset
4. Husaariratsastajien toiminnan tavoitteet
5. Käytännön toimintaperiaatteita
6. Husaariratsastajien organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit
7. Husaarien Nuorten Kerhon ja hevoskerhojen sopimukset = Operaatio Pelisäännöt
8. Husaariratsastajien palkitsemisjärjestelmä


1. Yleistä toimintalinjauksesta

Husaariratsastajat ry:n hallitus on laatinut seuralle koko seuran toimintalinjan. Seuran toimintalinjan tarkoitus on selkiyttää seuran toimintaa. Se selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu ja miten käytännön asiat seurassa hoidetaan.

Seuran linjauksiin vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia ja olemassa oleva seurakulttuuri. Seuran toimintalinjaukset ovat osa seuran imagoa. Toimintalinjauksen tarkoituksena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä.

Husaariratsastajien toimintalinjan pohjana on Nuoren Suomen kokoama vihkonen Urheiluseuran toimintalinja. Lisätietoa mm. toimintalinjauksesta löytyy sivulta www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettikriteerit.
 

2. Husaariratsastajien toiminnan visio

Aluksi: Visio on unelma siitä, millainen seura haluaisi tulevaisuudessa olla.

Linjaus: Husaariratsastajat toimii vahvassa yhteistyössä Savijärven kartanon ja Savijärven kartanon ratsastuskoulun kanssa hevostaitojen lisäämiseksi seuramme kaikkien jäsenten keskuudessa. Toiminnan peruskivenä on turvallinen ja laadukas juniorityö, jota tarjotaan kummallakin kotimaisella kielellä. Tavoitteena on kasvattaa aktiivisia ja taitavia seuratoimijoita ja hevosharrastajia.

3. Husaariratsastajien eettiset linjaukset

Aluksi: Eettisillä linjauksilla pyritään kuvaamaan moraalisia periaatteita, joihin seuran toiminta perustuu. Eettiset linjaukset ovat seuran tahdon ilmaisu. Näitä asioita seurassa kunnioitetaan, näitä tulee aina kaikessa noudattaa. Eettisten periaatteiden tulisi ohjata päätöksen tekkoa ja toimintaa kaikilla tasoilla.

Linjaus:
TURVALLISUUS

Seuran toiminnassa korostetaan turvallisuutta. Hevosten kanssa toimiessa ja liikuttaessa tulee käyttää aina SRL:n suosittelemia ratsastustarvikkeita.

 

TERVEELLISYYS

Tallin alueella noudatetaan päihteetöntä toimintamallia. Seurassa kannustetaan urheilulliseen elämäntapaan.

 

TASAVERTAISUUS

Kaikilla seuran jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua seuran toimintaan ja tapahtumiin.
Husaarien Nuorten Kerhon ja hevoskerhojen toiminta on ilmaista mutta edellyttää, että kerholainen on seuran jäsen.

 

TAHTO TEHDÄ YHDESSÄ

Seuran jäseniä kannustetaan mukaan toimintaan ja lisäämään omia hevostaitojaan sekä kehittämään itseään ratsastajana sekä seuratoimijana.4. Husaariratsastajien toiminnan tavoitteet

Aluksi: Seuratoiminnalla on tavoitteita, joita kohti toimijat yhdessä työskentelevät. Seuran tavoitteista sopiminen mahdollistaa yhteisen onnistumisen ja yhdessä tekemisen tunteen. Seuran yhteisistä tavoitteista jokainen jaos voi tehdä omia osatavoitteita, jotka edistävät seuran kokonaistavoitteen saavuttamista.

Linjaus: Seuran hallitus on määritellyt toiminnan tavoitteiksi

järjestää kilpailuita, joissa viihdytään ja jotka tehdään yhdessä
mahdollistaa jäsenten kilpailemista ja valmentautumista
kouluttaa kerho-ohjaajia ja toimihenkilöitä
lisätä hevostaitoja seuran jäsenten keskuudessa
saada 90% hevoskerholaisista suorittamaan hevostaitomerkkinsä hyväksytysti


5. Käytännön toimintaperiaatteita

Aluksi: Seurassa on aina paljon käytännön toimintatapoja, joiden on hyvä olla kaikkien tiedossa. Nämä toimintatavat on kirjattu alle, jotta seuran jäsenillä on yhteinen tietämys siitä miten eri tilanteissa toimitaan. Seuran hallituksen tehtävä on linjata suuret toimintalinjaukset, sillä hallitus on myös oikeudellisesti ja taloudellisesti vastuussa seuran toiminnasta. Seuratoiminnan perustana on Suomen Laki, yhdistyslaki, SLU:n, lajiliittojen sekä aluejärjestöjen sääntöjen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

Linjaus: Seuran hallituksen toiminta perustuu seuran yhdistyssääntöihin. Seuran hallitus päättää, koordinoi ja vastaa kaikesta seuran toiminnasta. Seuran hallitus kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa kokouksiin, joista pidetään julkista pöytäkirjaa. Seuran hallitus voi antaa valtuuksia erilaisiin tehtäviin hallituksen ulkopuoliselle henkilölle.

Seuran jaostojen toiminta perustuu seuran jaostosääntöihin. Husaarien Nuorten kerho on Husaariratsastajien alainen jaosto, joka toimii seuran sääntöjen ja seuran jaoston järjestyssääntöjen mukaisesti. Nuorten kerholla on oma talous sekä hallitus, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Nuorten kerho pitää huolta kaikista seuran lapsista ja nuorista sekä edistää toiminnallaan kasvatuksellisuutta. Hevoskerhot ovat olennainen osa Nuorten kerhon toimintaa. Ne kokoontuvat kerran viikossa ja kerhojenvetäjinä toimivat Suomen Ratsastajainliiton kouluttamat ohjaajat. Hevoskerhojen tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille hevostaitoja. Nuorten kerho järjestää seurakilpailuja ja muita tapahtumia kaikille seuran jäsenille. Lisäksi Nuorten kerho auttaa seuraa isommissa kilpailuissa.

Seuran järjestämä toiminta:

Kilpailut valjakkoajossa 1-5 tasolla. Koulu- ja esteratsastuksessa kilpailuita järjestetään 1-2 tasolla. Seuran koulu- ja estemestaruus ratkaistaan Husr Cup –pisteillä (liite 1). Säännöt päivitetään tarvittaessa vuosittain. Seuran muuhun toimintaan lukeutuu Husaarien Nuorten Kerhon toiminta, seuran järjestämät tapahtumat, tilaisuudet ja retket sekä kilpailualueiden rakennusprojektit yhdessä Savijärven kartanon kanssa. Seuran tarjoaman kilpailu- ja valmentautumistuen jakamisen perusteet Katso erillinen liite.

Seuran toiminnasta tiedotetaan seuran omilla nettisivuilla www.husaariratsastajat.fi. Lisäksi seuran jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä sähköpostin välityksellä sekä tiedotetaan Savijärven kartanon ratsastuskoulun satulahuoneen ilmoitustaululla seuran tapahtumista.

6. Husaariratsastajien organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Aluksi: Urheiluseuran tehtävien organisointi edellyttää tehtävien jakoa erilaisiin osa-alueisiin ja eri vastuuhenkilöille. Seuran organisaatiossa ylimpänä on hallitus, joka vastaa juridisesti seuran toiminnasta ja taloudesta. Hallituksen alle voidaan tarvittaessa perustaa erilaisia jaostoja tarpeen mukaan. Jaostojen tehtävänä on vastata tietystä osa-alueesta seurassa. Organisaation eri tehtävissä toimivilla henkilöillä on erilaiset rooli ja niihin kuuluvat tehtävät. Nämä tehtävät on hyvä kirjata, jotta jokainen tietää tehtävänsä eivätkä tehtävät mene päällekäin tai joku tehtävä jää tekemättä.
 

Linjaus:

Seuran hallitus
Vastaa seuran kaikesta toiminnasta.
Suunnittelee seuran tapahtumat ja kilpailut, sekä vastaa niiden toteutuksesta.
Toimii jaosten valvojana.
Hyväksyy Husaarien Nuorten Kerhon talousarvion, toimintasuunnitelman sekä hallituksen kokoonpanon.
Valitsee osan palkittavista, kts kohta 8.

Puheenjohtaja
Vastaa seuran toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa.
Omaa seuran nimenkirjoitusoikeuden ja tilien käyttöoikeudet.
Toimii yhteyshenkilönä SRL:ään, aluejaokseen sekä kuntaan.
Valmistelee seuran hallituksen kokoukset sekä syys- ja kevätkokoukset.
Huolehtii viralliset anomukset sekä kuntaan että SRL:ään.
Laatii jäsenkirjeet ja ylläpitää jäsenkirjesähköpostiluetteloa.

Varapuheenjohtaja
Toimii puheenjohtajan varahenkilönä tarvittaessa pj ollessa estynyt.
Omaa seuran nimenkirjoitusoikeuden yhdessä pj:n tai sihteerin kanssa.
Merkkipäivävastaavana poimii jäsenrekisteristä seuran jäsenten pyöreät vuodet hallitukselle jäsenen mahdollista muistamista varten.

Seuran sihteeri
Toimii seuran hallituksen kokouksissa sihteerinä.
Tekee ja toimittaa vuosi- ja syyskokousten kutsut seuran säännöissä määritellyille ilmoitustauluille.
Kokoaa seuran toimintakertomuksen.
Omaa seuran nimenkirjoitusoikeuden yhdessä pj:n tai vara pj:n kanssa.

Rahastonhoitaja
Hoitaa seuran rahaliikennettä yhdessä puheenjohtajan kanssa
Tekee seuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen.
Toimittaa puheenjohtajalle kunnan avustuksiin tarvittavat dokumentit.
Toimittaa ennen kilpailuja kilpailuorganisaatiolle tiedot pankkitilille maksetuista kilpailumaksuista
Toimittaa kilpailukansliaan tarvittaessa pohjakassan
Tilittää kilpailujen jälkeen kilpailukassan pankkitilille.

Jäsensihteeri
Huolehtii että liiton sporttirekisteri on päivitetty jäsenten ja seuran tietojen osalta ajan tasalle.
Ilmoittaa seuran yhteyshenkilön sekä toimihenkilöt (pj, sihteeri, rahastonhoitaja jne.) marraskuun 30. päivään mennessä omalle aluesihteerilleen.

Toimii seuran jäsenten yhteyshenkilönä alueille ja liittoon.
Vastaa jäsenmaksujen ja kilpailulupamaksujen postittamisesta kilpailijoille.


Turvallisuusvastaava
Turvallisuusvastaava huolehtii yhdessä hallituksen kanssa seuran järjestämän toiminnan turvallisuudesta.
Seuran järjestämien kilpailuiden turvallisuudesta vastaa hallitus yhdessä kilpailuiden johtajan sekä turvallisuusvastaavan kanssa.
Turvallisuusvastaava huolehtii turvallisuusasiakirjan päivittämisestä. Turvallisuusvastaava huolehtii ensiaputarvikkeiden riittävästä määrästä seuran järjestämisessä kilpailuissa, samoin hän huolehtii seuran kerhotilan ensiaputarvikkeista ja alkusammutuskalustosta.
Turvallisuusvastaava päivittää yhdessä hallituksen kanssa kilpailuiden riskiarviointia. Turvallisuusvastaava huolehtii turvallisuussuunnitelman sekä pelastussuunnitelman riskiarvioineen pelastuslaitokselle viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailuita (1-5 -tasoilla). Ilmoitus poliisiviranomaisille yleisötilaisuudesta tehdään viimeistään viikkoa ennen kilpailuita (1-5 -tasoilla).
Turvallisuusvastaava ilmoittaa päivystävälle kunnaneläinlääkärille (terveydensuojelu@porvoo.fi) ratsukoiden määrän niissä kilpailuissa, jotka eivät vaadi eläinlääkärin läsnäoloa.
 

Markkinointi
Markkinointivastaava koordinoi kisojen yhteistyökumppaneiden hankintaa ja toimii yhteyshenkilönä kilpailuiden sponsoreiden kanssa.

 

Tiedottaja
Vastaa järjestettävien kilpailuiden tiedottajan tehtävistä: lehdistöstä huolehtiminen, juttujen ja ilmoitusten tekeminen ennen ja jälkeen kisojen.
Avustaa seuran sisäisessä tiedottamisessa puheenjohtajaa.
markkinointivastaava
Koordinoi kisojen yhteistyökumppaneiden hankintaa
Toimii yhteyshenkilönä kilpailuiden sponsori-asioissa.

Rakentaminen ja kunnossapitovastaava
HusR r.y:n vuokraamilla mailla olevien kenttien ja aitojen kunnostaminen yhteistyössä vuokranantajan Savijärven kartanon kanssa.
Estekaluston kunnostaminen ja ylläpito.
Kouluratsastuskentän aitojen kunnossapito ja uusiminen
Kansliaparakkien kunnossapito
Valjakkoesteiden kunnossapito ja rakentaminen yhteistyössä Savijärven kartanon kanssa.
Kunnostustöiden kartoittaminen ja hankesuunnittelu talvella
Äkillisten vikojen pienet korjaukset ja/ tai niiden organisointi
Kunnostustöiden suunnittelu tai ulkopuolisen suunnittelijan organisointi
Kunnostushankkeiden suuntaa-antavan kustannusarvion laatiminen ja hyväksyttäminen hallituksella ennen töiden ryhtymistä
Rakennus- ja kunnostustöiden organisointi, töihin osallistuminen ja valvonta
Rakennustöiden laskujen hyväksyminen ja kustannusten seuranta sekä raportointi hallitukselle

Buffatoimintavastaava
Vastata buffan toimimisesta seuranjäsenten, kisaajien ym. kilpailuissa ja tapahtumissa kävijöiden virkistäytymispaikkana
Huolehtia että tarjolla on virvokkeita ja pikkupurtavaa, isoissa tapahtumissa myös lounasta.
Tuomareiden ja toimihenkilöiden huoltaminen.
Järjestää talkoisiin juomia ja välipalaa.
Toiminnasta vastaavilla perusedellytys on hygieniapassi.
Suunnittella ja hankkia raaka-aineet.
Huolehtia, että Buffa on tapahtuman ”sydän”, josta löytyy teipit, nitojat, ensiapulaukku ym. lukemattomat tarvikkeet.

Nuorisovastaava
Toimii Husaariratsastajien jaoston - Nuorten kerhon puheenjohtajana
Kutsuu Nuorten kerhon hallituksen koolle noin kerran kuukaudessa
Esittelee ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
Ottaa huomioon lasten ja nuorten omat ideat toiminnan suunnittelussa
Osallistuu Husaariratsastajien hallituksen kokouksiin ja edustaa kokouksissa Nuorten kerhoa kahden juniorijäsenen lisäksi
Kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan seuran toimintaan
Toimii yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton, Nuoren Suomen, Sipoon kunnan ym. tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa

Hevoskerhojen vetäjä
Toimii lasten ja nuorten kerhonohjaajana ja opettaa heille hevostaitoja.
On hyvänä esimerkkinä hyvistä tavoista ja käytöksestä sekä talliympäristössä että muualla.
Pitää yhteyttä vanhempien, ratsastusseuran ja Nuorten kerhon välillä.
Auttaa kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä, toimii organisoijana.
Kannustaa lapsia ja nuoria toimimaan vastuullisesti ja hyvässä yhteishengessä.
Huomioi lapsia ja nuoria, antaa heidän olla yksilöitä omassa harrastuksessaan.
Edustaa lapsia ja nuoria (kerholaisia) Nuorten kerhon hallituksessa.
Ajaa lasten ja nuorten asiaa ratsastusseurassa.
 

7. Husaarien Nuorten Kerhon ja hevoskerhojen sopimukset = Urheilun Pelisäännöt

Aluksi: Jokaisessa junioriryhmässä kannattaa käydä vuosittain pelisääntö-keskustelut, joiden aluksi on hyvä tutustua seuran toimintalinjauksiin. Pelisääntökeskusteluissa kannatta sopia ainakin seuraavista asioista: tasavertainen osallistuminen, leikinomaisuus, terveelliset elämäntavat ja muut ryhmän kannalta tärkeät asiat. Myös lasten vanhemmat pyydetään keskusteluun mukaan. Pelisääntömateriaalia löytyy Valo ry.:n –sivuistoilta.

Linjaus: Husaarien Nuorten Kerho ja hevoskerhojen vetäjät vastaavat siitä, että operaatio Pelisääntöjen mukaiset pelisäännöt tehdään vuosittain kerholaisten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Pelisääntöjen tekemiseen kerholaisten kanssa on saatu koulutus Suomen Ratsastajainliiton kerhonohjaaja –koulutuksen yhteydessä. Lisäksi vanhempien kanssa tehtävä pelisääntötilaisuus järjestetään kaikkien kerholaisten vanhemmille yhtä aikaa ja tilaisuuden järjestämisestä vastaa Nuorten Kerhon hallitus ja hevoskerhojen vetäjät.

HusR:n Nuorten kerhon pelisäännöt ajalle 08.11.2018 - 08.11.2019

1. Jokainen on tasavertainen.
2. Tavoitteena on oppia hyvät hevostaidot.
3. Hevostaitojen oppimisen pitää olla hauskaa, mutta turvallista.
4. Ohjaajat ja aikuiset sitoutuvat antamaan lapsille hyvää esimerkkiä kaikkiin hevosiin liittyvissä asioissa.
5. Hevoskerholaisten tulee olla Husaariratsastajat ry.:n jäseniä.

8. Husaariratsastajien palkitsemisjärjestelmä

SRL ansiomerkit
Anotaan tarvittaessa ratsastajainliitolta ansiomerkkejä ansioituneille ja aktiivisille seuran jäsenille, jotka toiminnallaan ovat edistäneet seuran toimintaa ja ratsastusurheilua. Seuran jäsen voi ehdottaa saajaa, anomuksen liitolle tekee seuran hallitus. Ansiomerkistä päättää SRL:n hallitus ohjeistuksensa mukaan.

Vuoden Junioriratsastaja –pokaali (vuodesta -91, lahj. Harri J. Nieminen)
Annetaan vuosittain seuran menestyksekkäimmälle junioriratsastajalle. Kriteerinä menestys kilpailuissa. Päätöksen tekee vuosittain seuran hallitus.

HusR kannukset –pokaali (vuodesta -91, lahj. Maria Möller)
Annetaan vuoisittain juniorille, joka on osoittanut toiminnassaan innostusta ja kehittymiskykyä. Ansiot voivat olla ratsastuksen tai muun toiminnan parista. Päätöksen tekee vuosittain seuran hallitus.

Vuoden Juniorivalmentaja –pokaali (vuodesta -08, Lahj. Nuori Suomi)
Kaikki Sinettiseurat palkitsevat vuosittain seurassaan Vuoden Juniorivalmentajan. Palkitun ohjaajan tai valmentajan tulee olla innostava, osaava ja valmentaa alle 18 -vuotiaita. Husaarien osalta tässä huomioidaan sekä hevoskerho –valmennus että ratsastusvalmennus. Husaarien Nuorten Kerhon hallitus äänestää saajasta, suljetut liput toimitetaan seuran hallitukselle, joka tekee ratkaisun äänten perusteella.

Vuoden Horsemanship (vuodesta 2011, lahj. M. Möller ja A. Sucksdorff)
Annetaan vuosittain henkilölle, joka on osoittanut toiminnassaan erityistä hevosmiestaitoa. Ansiot ovat hevosten käsittelyn parista. Päätöksen tekee vuosittain seuran hallitus.

 

Kiertopalkinto toimihenkilölle (vuodesta 2014, lahj. Savijärvi Gård, vuoden ratsastusseura-palkitsemisen johdosta)

Aktivt deltagit i föreningens verksamhet. Visat gott omdöme vid hästhantering (Horsemanship). Visat intresse för att hjälpa och väglega sina ryttarvänner (medmänniskor). Vara föredöme för andra medlemmarna och alla andra, en bra reklam för föreningen och rid/ körsporten.

 

Vuoden Groomi –palkinto (vuodesta 2011, lahj. Rea ja Aarre Vainio)

SM- kisoissa hyvin suoriutuneelle ja rohkealle groomille. Palkinnosta päättää vuosittain seuran hallitus.

 

Vuoden Hevosenhoitaja –pokaali
Annetaan vuosittain hevoskerholaisten keskuudesta valitulle ansioituneemmalle hevosenhoitajalle. Kriteerinä aktiivisuus sekä hoitohevosensa hoidossa että tietotaidon jakamisessa muille, hyvä tallikaveruus. Hevoskerholaiset äänestävät saajasta, Husaarien Nuorten Kerhon hallitus laskee äänet ja tekee valinnan.


Vuoden hevosenhoitaja -ruusukkeet
Palkitaan vuosittain 1-7 ahkeraa ja innostunutta junnua tai sennua aktiivisesta hevosen hoitamisesta ja tieto-taidon jakamisesta. Valinnan tekee Husaarien Nuorten Kerhon hallitus.

Suomen Ratsastajainliiton – kannustepaketti aktiivisenioreille – ja junioreille

Annetaan vuosittain ainakin yhdelle seuran seniorille ja juniorille osoituksena aktiivisesta seuratoiminnasta. Valinnan tekee seuran ja Nuorten kerhon hallitus yhdessä.

 

Pyöreät vuodet
Seura pyrkii muistamaan seuran hyväksi aktiivisesti toimineita jäseniään näiden merkkipäivinä 50v, 60v, 70, 75v, 80v, 85v, 90v,…

Erityinen muistaminen
Seura palkitsee vuosittain aktiivisesti seuran tapahtumissa työpanoksellaan mukana olleet seuran jäsenet harkitsemallaan tavalla. Käytössä on ollut mm. hevoskerhojen vetäjien muistaminen joululahjalla, joulujuhlaan kutsuminen illalliskortilla, joulujuhlan illalliskortista osan kustantaminen jne. Seuran hallitus päättää vuosittain palkitsemisen tavasta.
 

Palkitut löytyvät kohdasta Toimintakertomus. 

Julkaistu  21.05.2023